0917.367.763

Tưới nhỏ giọt

Chuyên cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ tưới nhỏ giọt tự động