0917 367 763

Dây (ống) tưới nhỏ giọt

Dây tưới và ống tưới nhỏ giọt các cỡ: 6mm, 8mm, 12mm, 26mm, 20mm.
Khoảng cách lỗ 10cm – 15cm – 20cm – 25cm – 30cm – 40cm – 50cm.